Tjenester

SpråkvanskerDette kan vi hjelpe deg med:

Språkvansker hos barn; vansker med språklyder, ordforråd, begrepsforståelse, setningsstruktur, grammatikk og bruk av språket.
Vi anvender ulike lekpregede tilnærminger, ut fra barnets alder og behov.

Afasi, dysfasi, dyspraksi, andre kognitive vansker etter hjerneskade.

Ulike kartlegginger, sammen med eventuelle andre utredninger, og pasientens ønsker/ behov danner grunnlaget for det videre arbeidet.

Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

Etter kartlegging og samtaler avgjøres hvilken type tilnærming som passer den enkelte og familien
Vi kan blant annet tilby:

  • Lidcombe Programmet: foreldreveiledning/ behandling av småbarnsstamming (3-6 år)
  • PCI stammebehandling: foreldre – barn terapi (2-7 år)
  • Restart-DCM

Stemmevansker

Via samtaler og funksjonsøvelser kartlegges årsaksforholdene til at vanskene har oppstått. Dette sammen med ØNH-utredningen vil være retningsgivende for det videre arbeidet. Samarbeidet med logopeden vil gjerne bestå av trening med spesifikke øvelser samt bevissthetsarbeid for å innarbeide gode stemmevaner

Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Innen svelgevansker og pareser kan vi tilby VitalStim og Biofeedback, samt Novafon lydbølgeapparat i behandlingen, der dette synes hensiktsmessig.

Vi tilbyr blant annet:

  • McNeill Dysphagia Theory Program
  • Novafon eller VitalStim

Ansiktslammelser (facialisparese)

Vi tilbyr blant annet:

  • Novafon og VitalStim sammen med funksjonsøvelser

Lese- og skrivevansker/ dysleksi

Utredning med LOGOS databasert kartleggingsverktøy vil sammen med tidligere/ andre kartlegginger kunne avdekke eventuelle dyslektiske trekk
Spesifikk oppfølging av vanskene dersom ønskelig/ behov.

VCD (Vokal Cord Dysfunction)/ EILO (Anstrengelsesutløst inspiratorisk larynx obstruksjon)/ Stridor
Kartlegging og oppfølging; samtale, avspenning og innlæring av konkrete øvelser

Lyttetrening etter CI-operasjon

Etter henvisning fra kompetansesenter/ sykehus tilbys logopedisk oppfølging/ lyttetrening etter lydpåsetting

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ved alvorlige språk- og talevansker)
Tilpassing og utprøving ved logoped med spesialkompetanse innen falgfeltet

Vi tilbyr lydbølge-behandling (Novafon), VitalStim og Biofeedback overfor de klienter som ønsker dette, og der vi finner en slik type behandling hensiktsmessig.